top of page

Tennispark Randwijck

Gestart in 2023, Higgins Tennis zal op tennispark randwijck alle activiteiten beheren. We zien er naar uit om alle hoogstaande kwaliteiten van spel en lessen traditiegetrouw voort te zetten naar alle huidige en toekomstige leden. Sjoerd Robijn zal eigenaar blijven van de grond en Higgins Tennis Nederland zal de faciliteiten huren en zal verantwoordelijk zijn over alle leden, huurders en lesafnemers.

Lidmaatschapsreglement en voorwaarden Tennispark RandwijckArtikel 1: Lidmaatschap
a. Dit lidmaatschapsreglement  is van toepassing op het lidmaatschap welke tennispark Randwijck (hierna te noemen: tennispark)  aanbiedt.
b. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
c. Bij elk lidmaatschap wordt een logincode verstrekt; deze is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de logincode aan derden ter beschikking te stellen.
d. de logincode wordt naar u verstrekt na de betaling van het lidmaatschap contributie via het de door u opgegeven mailadres.
e. Zonder de logincode heeft het lid geen toegang tot de banen van het tennispark. Er moet dus altijd een baan worden afgehangen online.
f. Leden verplichten zich melding te maken van wijzigingen van omstandigheden, waardoor niet meer wordt voldaan aan specifieke voorwaarden van het lidmaatschap.

Artikel 2: Aanmelding
a. Aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt door het overleggen van  het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier online, welke te zien op de site van het tennispark.
b. Aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd  tot 18 jaar dient door de wettelijke vertegenwoordiger te geschieden.
c. Het lidmaatschap en betalingsverplichting vangen aan per startdatum van het lidmaatschap zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
d. De betaling geschiet te worden volbracht vooraf het seizoen dmv de factuur die via mail wordt verstuurd.
e. Als de deelnemer zich d.m.v. de in artikel 2 genoemde procedure heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met het tennispark.

Artikel 3: Lidmaatschapsgeld
a. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn geen inschrijfkosten verschuldigd.
b. Indien de betaling, om welke reden ook, niet heeft plaatsgevonden vooraf de uiterste betaaldatum, zal het tennispark factuur nogmaals mailen. Mocht de betaling nogmaals mislukken zal het tennispark het verschuldigde bedrag verhogen met administratiekosten van € 15,00. Het lid heeft 14 dagen om het dan openstaande bedrag te voldoen.
c. Indien het lid na 60 dagen vanaf het ontstaan van de oorspronkelijke schuld nog steeds in gebreke is gebleven, worden de vordering en alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen ineens opeisbaar en overgedragen aan een incassobureau. Alle hieraan verbonden kosten, inclusief binnen- en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van het lid.
d. Het tennispark is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag toegang voor een bepaalde periode te blokkeren en/of te ontzeggen, waardoor het gebruik van de faciliteiten niet langer mogelijk is. De verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst blijft van toepassing.
e. Indien er een korting is toegekend is het lid verplicht melding te maken van wijzigingen in omstandigheden waardoor het recht op de korting komt te vervallen.
f. Er wordt geen korting over korting gegeven en kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend.
h. Wijzigingen in de tarieven worden minimaal één maand voor facturatie op genoegzame wijze gepubliceerd.

Artikel 4: Gedragsregels
a. Van leden en introducés wordt verwacht deugdelijk om te gaan met alle faciliteiten welke worden geboden.
b. Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van het tennispark, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig dienen te worden vergoed door de desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.
c. Leden of introducés word niet toegestaan gebruik te maken van de sportfaciliteiten indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
d. Er geldt binnen het gehele clubhuis van het tennispark een rookverbod.
e. Inbreuk op gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement. Het tennispark behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap, door opzegging te beëindigen in een van de onderstaande gevallen:
– Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en reglementen van het tennispark ernstig en/of herhaaldelijk schendt; hierbij volgt  geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
– Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap, 60 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan; de betalingsverplichting vervalt hiermee niet.
– Indien de directie van oordeel is dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
a. Leden en of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.
b. Het tennispark sluit iedere verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, ongeval of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf in en rond het tennispark, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
c. Bij het tennispark is camera toezicht aanwezig om met deze vorm van toezicht zorg te dragen voor uw veiligheid en die van anderen. Meer specifiek beoogt het camera toezicht bij te dragen aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel van medewerkers en bezoekers, het voorkomen van vandalisme, het tegen diefstal beschermen van eigendommen en goederen van het tennispark, bezoekers en medewerkers.

Artikel 6: Introducé
a. Leden van het centrum kunnen een introducé meenemen. Zij dienen vooraf aan in het clubhuis het introductietarief te hebben voldaan.
b. Het lid is gedurende het verblijf op het tennispark verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Een introducé heeft dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar vergezelt.
c. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en  reglementen van het tennispark.

Artikel 7: Overige zaken
a. Voor toegang tot de banen dient men lid te zijn en aan te kunnen tonen op naam en inlogcode.
b. De leden en introducé(s) vragen de directie om toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuele leden of introducé(s) te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
c. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere moverende redenen zonder dat dit tot vermindering van het lidmaatschap zal leiden. De directie zal trachten de leden vooraf van deze sluiting op de hoogte te brengen.
d. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van het tennispark worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het lidmaatschapsreglement en zich te houden aan de huisregels van het tennispark.
e. Het tennispark behoudt zicht het recht om tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. De voorgenomen wijzigingen zullen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze worden aangekondigd. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor of achteraf, nooit rechten worden ontleend.
f. Dit reglement bevat geen statuten van een vereniging en mag dan ook niet als zodanig beschouwd worden.
g. In geval van een eventueel geschil is te allen tijde het Nederlandse recht van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 8: Regels behorende bij lidmaatschappen van Tennispark Randwijck
a. Het tennisseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober.
b. Tussentijds opzeggen van een lidmaatschap is niet mogelijk.
c. Het lidmaatschap wordt per 1 november van het jaar stilzwijgend  verlengd.  Kosteloos opzeggen is derhalve mogelijk voor 31 oktober.
d. Voor volgende jaren ontvangt u uiterlijk medio november uw contributienota.
e. Het tennispark behouden zich het recht voor tarieven te wijzigen. Deze tarieven worden kenbaar gemaakt vooraf de uiterste opzegdatum via e-mail.

 

Artikel 9: huishoudelijk reglement.
a. het zelfbedieningsysteem is van kracht in het clubhuis.
b. de tarieven van de drankjes dient per dag te worden afgerekend.
c. u dient het clubhuis netjes en schoon achter te laten voor de volgende gasten.
d. het is niet toegestaan glazen, kopjes, blikjes en flesjes mee te nemen naar de tennisbaan.
e. u dient dusdanig gekleed te zijn in nette tenniskleren zulks ter beoordeling van de directie.
f. Het is niet toegestaan in de hekken te klimmen.
g. Er mag niet over de tennisbaan worden gefietst.
h. Bij plassen op de baan mag er nooit met het sleepnet door de plassen worden geveegd.

 BAAN REGLEMENT 

Met ingang van 1 april 2023 gelden de volgende regels: 

1. De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen ( dus geen jogging-of andere  profielen ) betreden worden. 

2. Houdt u aub rekening met de geluidsoverlast naar de buren. 

3. Men dient gekleed te gaan in behoorlijke tenniskleding, zulks ter beoordeling van de  eigenaar 

4. Tennisspelende ouders die kinderen meebrengen, zijn verantwoordelijk voor al  datgeen wat de kinderen vernielen en dienen deze niet aan hun lot over te laten 

5. Het is niet toegestaan, om met driewielers, of moutain-bikes over de baan te fietsen 6. Geen loslopende honden op het park 

7. De huurder met zijn medespeler(s) zijn verantwoordelijk voor schade aan derden 

8. Als het regent, mag er niet getennist worden. Na regenval mag men NIET de banen met de grote of kleine bezem droog vegen   

9. LET OP !! het is ABSOLUUT niet toegestaan met de sleepnetten de plassen droog te  maken. Dit zorgt voor kuilen in de baan, waardoor de plassen de volgende keer nog langer blijven liggen. 

10 Het volgende is niet toegestaan en wordt nauwlettend in de gaten gehouden,  a. Het klimmen in de hekken 

 b. Het verontreinigen van de banen 

 c. Het springen of stappen over de netten 

 d. ZONDER vragen aan de desbetreffende bewoner een bal uit hun tuin te halen

11. Men is verplicht om na het tennissen de baan te slepen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Met ingang van 1 april 2023 gelden de volgende regels: 

 1. Het zelfbedienings systeem zal worden doorgevoerd voor alle dagen, behalve als er bediening is .

 2. Bij het nemen van een consumptie is per dag betalen verplicht en betalen in de spaarpot naast de toiletdeur.

 

 3. Men dient er voor te zorgen dat voor het verlaten van het park de gebruikte kopjes  glazen of anderzins, schoon op hun plaats terug gezet zijn

 

 4. Lege flessen dienen in de daarvoor bestemde krat(ten) plaatsen en niet op de tafel  of bar laten staan

 

 5. Tevens moet men er voor zorgen dat het aanrecht en de bar schoon achter gelaten  worden voor de volgende personen

 

 6. De huurders zullen aansprakelijk gesteld worden, voor het in gebreke blijven van  hun medespelers 

 7. Kinderen achter de bar en het door hen pakken van flesjes uit de koelkast is niet  toegestaan.De ouders dienen hier op toe te zien 

 8

     a. Het is niet toegestaan om zelf flesjes of blikjes mee te nemen 

     b. Flesjes van het park mee nemen is ook niet toegestaan 

 9. De huurders zijn verplicht hun medespelers op de hoogte te stellen van dit  huishoudelijk reglement

Baan beschikbaarheid

Monday/Maandag-Borg

9:00-15:00

20:00-22:00

Monday/Maandag-McEnroe

9:00-16:00

17:00-22:00

 

Tuesday/Dinsdag-Borg

11:00-18:00

20:00-22:00

Tuesday/Dinsdag-McEnroe

9:00-18:00

 

Wednesday/Woensdag-Borg

9:00-10:00

12:00-15:00

Wednesday/Woensdag-McEnroe

12:00-13:00

17:00-18:00

 

Thursday/Donderdag-Borg

9:00-15:00

19:00-22:00

Thursday/Donderdag-McEnroe

9:00-15:00

19:00-22:00

 

Friday/Vrijdag-Borg

17:00-22:00

Friday/Vrijdag-McEnroe

14:00-22:00

 

Saturday/Zaterdag-Borg

9:00-10:00

13:00-22:00

Saturday/Zaterdag-McEnroe

13:00-22:00

 

Sunday/Zondag-Borg

12:00-13:00

19:00-22:00

Sunday/Zondag-McEnroe

9:00-17:00

19:00-22:00

bottom of page